แนะนำวิธีการใช้งานส่วนของลูกค้า

แนะนำวิธีการใช้งานส่วนของลูกค้า


ผู้ใช้สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบลูกค้า เช่น ผู้สนใจ บริษัท ผู้ติดต่อ เป็นต้น จากวีดีโอแนะนำการใช้งาน ประกอบด้วย 


การบันทึกและการจัดลำดับความสำคัญผู้สนใจ
 (Lead)

แนะนำการบันทึกข้อมูลผู้สนใจ เช่น หัวข้อ ชื่อผู้สนใจ ที่อยู่ รายการสินค้าที่สนใจ เป็นต้น
และแนะนำวิธีการจัดลำดับความสำคัญของผู้สนใจการคัดกรองและการมอบหมายผู้สนใจ (Lead)

แนะนำวิธีการคัดกรองผู้สนใจ และการมอบหมายผู้สนใจให้กับผู้รับผิดชอบการบันทึกบริษัท(Account) และความสัมพันธ์กับผู้ติดต่อ (Contact)

แนะนำวิธีการบันทึกบริษัท (Account) เช่น ชื่อบริษัท เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลการติดต่อ เป็นต้น
และแนะนำการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท (Account)และผู้สนใจ(Contact)

 915
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์