• หน้าแรก

 • ข่าวสาร

 • Blog

 • DEPA ร่วมขับเคลื่อน SMEs ไทย สู่ยุคดิจิทัลสนับสนุนค่าโปรแกรม myCRM สูงสุด 10,000 บาท

DEPA ร่วมขับเคลื่อน SMEs ไทย สู่ยุคดิจิทัลสนับสนุนค่าโปรแกรม myCRM สูงสุด 10,000 บาท

 • หน้าแรก

 • ข่าวสาร

 • Blog

 • DEPA ร่วมขับเคลื่อน SMEs ไทย สู่ยุคดิจิทัลสนับสนุนค่าโปรแกรม myCRM สูงสุด 10,000 บาท

DEPA ร่วมขับเคลื่อน SMEs ไทย สู่ยุคดิจิทัลสนับสนุนค่าโปรแกรม myCRM สูงสุด 10,000 บาท


 

Depa ร่วมขับเคลื่อน SMEs ไทย สู่ยุคดิจิทัล

ยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความแข็งแกร่งในการบริหารกระบวนการภายในธุรกิจ
สนับสนุนค่าโปรแกรม myCRM ออนไลน์ สูงสุด 10,000 บาท/ราย
 

 * เลือกประเภทการติดต่อ : รับสิทธิ์ค่าสนับสนุนโปรแกรม 10,000 บาท

ระยะเวลาสมัครเข้าร่วมโครงการ
5 พ.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
*การให้สิทธิ์ค่าสนับสนุนมีจำนวนจำกัดกติกากลาง

– ฟรีคูปองดิจิทัล มูลค่า 10,000 บาท

– สนับสนุนค่าระบบ Software

– สนับสนุนค่าเช่าระบบ Software ( ต้องเช่าอย่างน้อย 6 เดือน )

– สนับสนุนค่าอุปกรณ์ Hardware ( สนับสนุน 50% )

– เป็นการที่ลูกค้า( ฝั่งผู้เช่า ) เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายก่อน แล้วเบิกกับทาง Depa ทีหลัง

– ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน จะเป็นค่าใช้จ่ายก่อนรวมภาษี 7% ลูกค้าจะต้องจ่ายภาษีเอง

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์สำหรับ SMEs

– จำกัดสิทธิ์ SMEs 1 รายต่อ 1 คูปอง

– ต้องลงทะเบียนอยู่ใน Depa Member แล้ว (ลงทะเบียนที่   member.depa.or.th)

– ต้องลงทะเบียนขอรับการสนับสนุน depa Mini Transformation Voucher

 • สามารถลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนกับ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยได้ที่ https://voucher.thaiprogrammer.org/
  หรือ ดูรายละเอียดพื้นที่ให้บริการปี 2564 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/smedigitalcoupon

– เป็น SME ในกิจการให้บริการ กิจการผลิตสินค้า และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ลักษณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม

– เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้น

– บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ( กิจการเจ้าของคนเดียว ) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ กับกระทรวงพาณิชย์

เอกสารฝั่ง SME ที่ใช้ยื่นกับทาง DEPA

 1. ใบสมัคร (ดาวน์โหลด)
 2. สําเนาใบเสร็จ/ใบกํากับภําษี/หลักฐานการ ซื้อ-ขาย เทคโนโลยีดิจิทัล
 3. สำเนาพร้อมรับรองหนังสือรับรองนิติบุคคล/สำเนาหนังสือรับรองทางการค้าหรือบริการ
 4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร Book Bank ที่ต้องการให้โอนเงิน(บริษัท/เจ้าของกิจการ)
 5. ภาพถ่ายหลังการติดตั้งหรือการใช้บริการ

SME ที่ขอรับการสนับสนุนกรุณาลงนามรับรองสําเนา ทุกฉบับพร้อมประทับตราบริษัท/ห้างร้าน (ถ้ามี) และจัดส่ง เอกสารการสมัครทั้งหมดให้กับหน่วยร่วมดําเนินงานในพื้นที่ตั้งของธุรกิจ

ข้อแนะนำ

– SME จำเป็นต้องมีการตรวจสอบจำนวนทุนคงเหลือกับทาง depa เอง เพราะเป็นระบบ First Come,  First Serve

ศึกษารายละเอียดโครงการ

https://www.depa.or.th/th/smedigitalcoupon


Depa สนับสนุน SMEs ไทย มอบคูปองดิจิทัลมูลค่าสูงสุด 10,000 บาท

เมื่อซื้อโปรแกรม CRM ออนไลน์

 * เลือกประเภทการติดต่อ : รับสิทธิ์ค่าสนับสนุนโปรแกรม 10,000 บาท

 2050
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์