• หน้าแรก

 • ข่าวสาร

 • Blog

 • Depa ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ชุมชน และเกษตรกร ผ่านมาตรการ คูปองดิจิทัล

Depa ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ชุมชน และเกษตรกร ผ่านมาตรการ คูปองดิจิทัล

 • หน้าแรก

 • ข่าวสาร

 • Blog

 • Depa ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ชุมชน และเกษตรกร ผ่านมาตรการ คูปองดิจิทัล

Depa ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ชุมชน และเกษตรกร ผ่านมาตรการ คูปองดิจิทัล


 

Depa ส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ชุมชน และเกษตรกร
ผ่านมาตรการ คูปองดิจิทัล ปี 2567

เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความแข็งแกร่งในการบริหารกระบวนการภายในธุรกิจ
สนับสนุนค่าโปรแกรม myCRM ออนไลน์
สูงสุด 10,000 บาท/ราย
 

 * เลือกประเภทการติดต่อ : รับสิทธิ์ค่าสนับสนุนโปรแกรม 10,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนกว่าสิทธิ์จะหมด
*การให้สิทธิ์ค่าสนับสนุนมีจำนวนจำกัดกติกากลาง

– ฟรีคูปองดิจิทัล มูลค่า 10,000 บาท

– สนับสนุนค่าระบบ Software

– สนับสนุนค่าเช่าระบบ Software ( ต้องเช่าอย่างน้อย 6 เดือน )

– สนับสนุนค่าอุปกรณ์ Hardware ( สนับสนุน 50% )

– เป็นการที่ลูกค้า( ฝั่งผู้เช่า ) เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายก่อน แล้วเบิกกับทาง Depa ทีหลัง

– ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน จะเป็นค่าใช้จ่ายก่อนรวมภาษี 7% ลูกค้าจะต้องจ่ายภาษีเอง

เงื่อนไขการสนับสนุน

ผู้ประกอบการSMEs เกษตรกร และชุมชน ที่ขอรับการสนับสนุนมีรายละเอียดการขอรับทุนสนับสนุนดังนี้

1. ผู้ประกอบการSME เป็นสมาชิก depa member
2. เอกสารประกอบขอรับการสนับสนุน ดังนี้
- สำเนาพร้อมรับรองหนังสือรับรองนิติบุคคล/สำเนาหนังสือรับรองทางการค้าหรือบริการ
- สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเกษตรกร)
- เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ (กรณีเกษตรกร)
- เอกสารการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/หนังสือการจดทะเบียนชุมชนตามกฏหมายเฉพาะ/หนังสือรับรองโดยหน่วยงานราชการ (กรณีวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มชุมชนประเภทอื่นๆ)
- สำเนาพร้อมรับรองใบเสร็จ การซื้อ-ขาย เทคโนโลยีดิจิทัล
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) เพื่อรับเงินโอนสนับสนุน
- ภาพประกอบการติดตั้งก่อน – หลังใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
- การเบิกจ่ายจะเกิดหลังจากได้รับการพิจารณาเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอรับการสนัสบนุน โดยรูปแบบการจ่ายเงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับหน่วยร่วมดำเนินการเป็นผู้กำหนด

เอกสารฝั่ง SME ที่ใช้ยื่นกับทาง DEPA

 1. ใบสมัคร (ดาวน์โหลด)
 2. สําเนาใบเสร็จ/ใบกํากับภําษี/หลักฐานการ ซื้อ-ขาย เทคโนโลยีดิจิทัล
 3. สำเนาพร้อมรับรองหนังสือรับรองนิติบุคคล/สำเนาหนังสือรับรองทางการค้าหรือบริการ
 4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร Book Bank ที่ต้องการให้โอนเงิน(บริษัท/เจ้าของกิจการ)
 5. ภาพถ่ายหลังการติดตั้งหรือการใช้บริการ

SME ที่ขอรับการสนับสนุนกรุณาลงนามรับรองสําเนา ทุกฉบับพร้อมประทับตราบริษัท/ห้างร้าน (ถ้ามี) และจัดส่ง เอกสารการสมัครทั้งหมดให้กับหน่วยร่วมดําเนินงานในพื้นที่ตั้งของธุรกิจ

ข้อแนะนำ

– SME จำเป็นต้องมีการตรวจสอบจำนวนทุนคงเหลือกับทาง depa เอง เพราะเป็นระบบ First Come,  First Serve

ศึกษารายละเอียดโครงการ

https://www.depa.or.th/th/smedigitalcoupon

 4724
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์