062-310-6964     sale@getmycrm.com    

วิธีการดูรายงานยอดขายจากใบกำกับภาษีในระบบ iSales และ iManager

วิธีการดูรายงานยอดขายจากใบกำกับภาษีในระบบ iSales และ iManager

การดูรายงานยอดขายจากใบกำกับภาษีในระบบ iSales และ iManager

เมื่อผู้ใช้ต้องการทราบยอดขายทั้งหมดของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นยอดขายตามสินค้า ยอดขายตามลูกค้า หรือยอดขายแยกตามพนักงานขาย ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลยอดขายได้จากระบบรายงาน ซึ่งดูได้ 2 วิธี คือ

  1. เข้าสู่ระบบรายงานในระบบ iSales

  2. เข้าสู่ระบบรายงานในระบบ iManager


ซึ่งทั้ง 2 วิธี มีขั้นตอนการเข้าสู่ระบบรายงาน ดังต่อไปนี้

วิธีที่ 1 เข้าสู่ระบบรายงานในระบบ iSales (ส่วนบริหารงานขาย)กดเมนู “รายงาน” เพื่อเข้าไปดูเอกสารรายงาน

เมื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานแล้ว กดเมนู “ใบกำกับภาษี” ด้านซ้ายของโปรแกรม
จากนั้นไปที่รายงานใบกำกับภาษี (ยอดขาย) แล้วกดปุ่ม “เอกสาร”
ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้กำหนดหัวข้อที่ต้องการแสดงในรายงานผู้ใช้สามารถเลือกการแสดงรายงาน ตามประเภทข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น ตามใบกำกับภาษี ตามลูกค้า ตามสินค้า เป็นต้นนอกจากนี้ยังสามารถเลือกดูรายงานตามสถานะการชำระเงินได้ เช่น รอชำระเงิน ชำระเงินแล้ว ยกเลิก หรือทั้งหมด เป็นต้นการแสดงรายงานจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ แสดงข้อมูลแบบแจกแจง และแบบสรุปผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงวันที่ที่ต้องการดูรายงานได้ โดยสามารถกรอกวันที่ในช่องแสดงวันที่หรือกดเลือกในปฎิทินได้หากผู้ใช้ต้องการดูข้อมูลที่ละเอียดหรือเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงข้อมูลการดูรายงานตามหัวข้อที่ระบบได้กำหนดไว้ให้ได้ เช่น ดูรายงานจากเลขที่ใบกำกับภาษี รหัสผู้ติดต่อ รหัสสินค้า รหัสผู้รับผิดชอบ เป็นต้นเมื่อกำหนดรายละเอียดการแสดงรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “แสดงรายงาน”ระบบจะแสดงรายงาน ซึ่งมี 2 ประเภท ตามที่ผู้ใช้กำหนด

ประเภทที่ 1 แบบแจกแจง จะแสดงรายงาน ดังนี้ประเภทที่ 2 แบบสรุป จะแสดงรายงาน ดังนี้ในหน้าจอแสดงรายงานผู้ใช้สามารถพิมพ์รายงานและบันทึกรายงานได้ (สามารถเลือกนามสกุลไฟล์ที่ต้องการบันทึกได้)วิธีที่ 2 เข้าสู่ระบบรายงานในระบบ iManager (ส่วนผู้บริหาร)เป็นระบบสำหรับผู้บริหารที่ใช้งานออนไลน์ผ่านมือถือ โดยไปที่ http://mgr.getmycrm.com

เลือกเมนู “รายงาน” เพื่อเข้าสู่หน้าจอระบบดูรายงานระบบจะแสดงรายการหัวข้อหลักที่สามารถดูรายงานได้ ประกอบด้วย ระบบบริหารงานขาย ระบบบริหารงานจัดซื้อ และรายงานอื่น ๆ

เลือก “ระบบบริหารงานขาย” เพื่อดูรายงานเกี่ยวกับงานขายจากนั้นเลือก “รายงานใบกำกับภาษี” เพื่อดูรายงานยอดขายระบบแสดงรายงานยอดขายโดยแยกตามประเภท ได้แก่ รายงานสรุปยอดขาย (ใบกำกับภาษี) รายงานยอดขายตามสินค้า และรายงานยอดขายตามลูกค้า

ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง การแสดง “รายงานสรุปยอดขาย (ใบกำกับภาษี)”การแสดงรายงานในระบบ iManager จะเป็นการแสดงรายงานในรูปแบบตัวเลข (สรุปเป็นจำนวน) แยกตามสถานะของเอกสารและการชำระเงิน

ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงานได้ โดยระบบกำหนดค่าเริ่มต้นให้ข้อมูลแสดงตามวันปัจจุบันเมื่อกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงยอดขายรวมตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้เลือกหากต้องการดูข้อมูลแบบละเอียด ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม “ค้นหา” ด้านบน เพื่อกำหนดข้อมูลที่ต้องการดูแบบละเอียดได้ 1223
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์