ที่อยู่ ภ.พ. 20 คืออะไร ?

ที่อยู่ ภ.พ. 20 คืออะไร ?

คำว่า ภ.พ.20 ย่อมาจาก  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อบริษัทขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากรจะออกเอกสารใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20 ซึ่งมีผลให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนถูกกฏหมาย ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อมูลที่อยู่ ภ.พ. 20 ประกอบด้วย เลขที่ ตรอก/ซอย หมู่ ถนน แขวง อำเภอ จังหวัด  ของสถานประกอบการ ซึ่งข้อมูลที่อยู่ ภ.พ. 20 ที่กรอกในระบบจะแสดงในหน้าฟอร์มเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย  ใบกำกับภาษี เป็นต้น

 87121
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์