องค์ประกอบของใบกำกับภาษีขายแบบเต็มรูปแบบ

องค์ประกอบของใบกำกับภาษีขายแบบเต็มรูปแบบ

ธุรกิจที่ต้องออกเอกสารใบกำกับภาษี ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารอย่างถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสรรพกร โดยใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบนั้นจะต้องมีรายการต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ตัวอย่างเอกสารใบกำกับภาษีขายมาตรฐานจากโปรแกรม myCRM)

1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” ต้องปรากฏอย่างชัดเจน

2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย

3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ขาย และสำนักงานของผู้ขาย (ถ้ามี)

4. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อ และสำนักงานของผู้ซื้อ (ถ้ามี)

5. เลขที่ เล่มที่(ถ้ามี) ของใบกำกับ

6. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

7. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และราคาของสินค้าหรือบริการ

8. จำนวนภาษีมูลคาเพิ่มโดยให้แยกออกจากราคาสินค้าหรือบริการให้ชัดแจ้ง

 30843
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์