062-310-6964     sale@getmycrm.com    

myCRM l ลักษณะการใช้ระบบ CRM ในแต่ละแผนกของธุรกิจ

myCRM l ลักษณะการใช้ระบบ CRM ในแต่ละแผนกของธุรกิจ


Business Owner - เจ้าของกิจการ
ลักษณะการใช้งานจะเน้น การดูเอกสารขายได้ง่าย ดูรายงาน ภาพรวม และอนุมัติเอกสารได้สะดวกรวดเร็ว
- ดูสรุปภาพรวมการขายของพนักงานด้วย Dashboard
- ดูเอกสาร ดูรายงาน ได้จากบนมือถือ
- ได้ข้อมูลการขายจากทีมทีละเอียดไม่ต้องรอนาน


Sales Manager - หัวหน้าทีมขาย

ลักษณะใช้งานจะเน้นการดูยอดขาย การติดตามงานของทีมจาย จำนวนโอกาสทางการขายที่ยังไม่ได้ปิด จำนวนใบเสนอราคาที่ค้าง การอนุมัติใบเสนอราคาออนไลน์
- อนุมัติเอกสารออนไลน์ ได้ทันที โดยไม่ต้องเซ็น
- สื่อสารกับพนักงานด้วยระบบ Chatter
- ดึงรายงานสรุปได้ตามทีม นำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้รวดเร็ว


Sales - พนักงานขาย

ลักษณะการใช้งานจะเน้นการบันทึกข้อมูลลูกค้าได้รวดเร็ว  บันทึกกิจกรรม 
- ข้อมูลลูกค้าไม่สูญหาย ทั้งข้อมูลลูกค้า และเอกสารขาย
- จัดเก็บ
ข้อมูลการพูดคุยกับลูกค้า แยกเป็นประเภท โทรศัพท์ นัดหมาย อีเมล์ และงานได้
- ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าลูกค้าจะขอใบเสนอราคามากี่ราย ก็ทำได้ทันที


Marketing - การตลาด

มีลักษณะการใช้งานที่เน้นการข้อมูลที่ได้จากทีมขายมาวิเคราะห์ ปรับแผนการทำงาน การนำเสนอโปรโมชั่นให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น
- ดูรายงานสต็อคสินค้าที่ไม่มียอดขายมาทำโปรโมชั่น
- นำข้อมูลขายมาวิเคราะห์ตลาดได้


Accountant - บัญชี

มีลักษณะการใช้งานที่เน้นการดูยอดขายที่เกิดขึ้น ติดตามการออกใบกำกับภาษีจากทีมงาน ติดตามการทำการทำงานเข้าพบลูกค้าจากทีมขาย
- ดูรายละเอียด
การเข้าพบลูกค้าของพนักงาน และค่าใช้งานที่เกิดขึ้น
- ดูรายงานการขาย รายงานกิจกรรม รายงานค่าใช้จ่าย


Customer Support - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

มีลักษณะการใช้งานสนับสนุนงานบริการหลังการขายของกิจการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้มีกระบวนการการทำงานอย่างชัดเจนและรัดกุม ช่วยให้พนักงานแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- บันทึกข้อมูลเอกสารสัญญาในการให้บริการหลังจากการขายสินค้
- เก็บข้อมูลการรับบริการของลูกค้า
- ติดตามปัญหาและแนวทางแก้ไข
- บันทึกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าตามรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญา

 678
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์