Sales Force Automation

Sales Force Automation

    เป็นระบบที่สนับสนุนการทํางานของฝ่ายขาย ซึ่งสามารถบริหารข้อมูลของลูกค้า Prospect ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบันทึกลูกค้าใหม่ หรือฐานข้อมูลที่ได้ลูกค้ามาใหม่ ลูกค้าเก่าที่มีอยู่ภายในบริษัท ซึ่งสามารถมาได้จากหลายแหล่งที่มา เช่น Website ข้อมูลจาก Excel, ฝ่ายการตลาดจัดหามาให้, การจัด Event เป็นต้น ซึ่ง Lead เหล่านี้ สามารถนำมา Convert เป็นลูกค้าของบริษัท และให้พนักงานผู้รับผิดชอบในการติดตามต่อไป ติดตามผลการขายได้อย่างแม่นยําทําให้ทราบว่า โอกาสการขาย (Opportunity) ใดที่ปิดการขายได้ การสร้างโอกาสทางการขาย เมื่อมีการติดต่อกับลูกค้าแล้วลูกค้ามีความสนใจในสินค้าหรือบริการของบริษัท ถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการซื้อสินค้า บริษัทจึงจำเป็นต้องมีการบันทึกค่าโอกาสทางการขาย เพื่อให้ทราบยอดประมาณการ และระยะเวลาที่คาดว่าจะปิดการขายรวมถึงวางแผนการดำเนินการขายอย่างมีประสิทธิภาพจนปิดการขาย (Close Won) หรือปิดการขายไม่ได้ (Close Lost) เพราะอะไร ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งได้

Solution
iSale (ระบบบริหารงานขาย) : เพิ่มประสิทธิภาพงานขายจัดการข้อมูลลูกค้า ติดตามผลการขาย เพิ่มโอกาสทางการขายให้เพิ่มมากขึ้น
iService (ระบบบริหารงานหลังการขาย) : ครอบคลุมตั้งแต่การทำสัญญา เปิดเคสบริการ และออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
iManager (ระบบสำหรับผู้บริหาร) : สนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟน
Mobile (ระบบบริหารงานบนมือถือ) : ตอบโจทย์การทำงานของพนักงานขายยุคใหม่ เปิดโอกาสทางการขาย ทำใบเสนอราคาออนไลน์ ได้สะดวกและรวดเร็วผ่านมือถือ


Workflow


Reports
Lead Report
Contact Report
Account Report
Opportunity Report
Quotation Report
Orders Report
Receive Deposit Report
Invoices Report
Receipts Report
Value Add Tax Report
Activity Report
Sale Report


Dashboard
New Lead
Quotation Open
Total Sales
Wait Sales
Summary of Invoice
Sale Pipeline
Lead Qualification
Top 5 Total Sale Amount
Sale Pipelineลงทะเบียนทดลองใช้งานฟรี    ติดต่อฝ่ายขาย
 187
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์