คู่มือการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม myCRM

คู่มือการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม myCRM

สิทธิ์การใช้งานเริ่มต้น ของโปรแกรม myCRM จะแบ่งเป็น 2 สิทธิ์ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Customer Admin) และ พนักงาน (Employee) โดยการเข้าถึงข้อมูลของทั้ง 2 สิทธิ์ จะแตกต่างกันในส่วนของการตั้งค่าข้อมูล
ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเมนูของระบบต่าง ๆ ในโปรแกรมสำหรับพนักงานแบบรายบุคคลหรือแบบหลายคนได้ โดยเข้าไปที่ จัดการข้อมูลบริษัท แล้วเลือก “สิทธิ์การใช้งาน”ระบบจะแสดงสิทธิ์การเริ่มต้น 2 สิทธิ์ คือ ผู้ดูแลระบบ (Customer Admin) และ พนักงาน (Employee) ในส่วนนี้ผู้ใช้จะไม่สามารถลบหรือแก้ไขข้อมูลได้ตัวอย่างหน้าจอการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

1. ผู้ดูแลระบบ (Customer Admin) สถานะการใช้งานจะแสดงเป็น “อนุญาต” ทุกแอปพลิเคชั่น2. พนักงาน (Employee) สถานะการใช้งานจะแสดงเป็น “อนุญาต” ในแอปพลิเคชั่น ระบบบริการงานขายอัตโนมัติ และ ระบบบริหารการจัดซื้อ โดยจะแสดงสถานะ “ไม่อนุญาต” ในแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการตั้งค่าทั้งหมดเมื่อผู้ใช้ต้องการสร้างสิทธิ์การใช้งานเพิ่มให้กับพนักงาน ให้กดเมนู “สร้าง”แถบแรก “ รายละเอียด “ กรอกชื่อสิทธิ์การใช้งาน เลือกบริษัทที่ต้องการตั้งค่า และกำหนดวิทธิ์การใช้งาน โดยเลือกแอปพลิเคชั่นที่ต้องการให้สิทธิ์การใช้งานกับพนักงานด้านซ้ายมือ จากนั้นให้กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในแต่ละเมนูทางด้านขวามือเมนูสำหรับกำหนดสิทธิ์การใช้งานของโปรแกรม myCRM มีดังนี้

 

  1. การเข้าถึง เป็นการกำหนดสิทธิ์ในหน้าจอแสดงรายการ (List) ของแต่ละแอปพลิเคชั่น

  2. ดูรายละเอียด เป็นการกำหนดสิทธิ์ในหน้าจอแสดงรายละเอียด (Detail) ของแต่ละแอปพลิเคชั่น

  3. สร้าง เป็นการกำหนดสิทธิ์ในหน้าจอสร้างข้อมูล (New) ของแต่ละแอปพลิเคชั่น

  4. แก้ไข  เป็นการกำหนดสิทธิ์ในหน้าจอแก้ไขขอมูล (Edit)  ของแต่ละแอปพลิเคชั่น

  5. ลบ เป็นการกำหนดสิทธิ์ในการลบข้อมูล (Delete) ของแต่ละแอปพลิเคชั่น

  6. นำเข้า เป็นการกำหนดสิทธิ์ในหน้าจอนำเข้าข้อมูล  (Import) ของแต่ละแอปพลิเคชั่น

  7. นำออก เป็นการกำหนดสิทธิ์ในหน้าจอนำออกข้อมูล (Import) ของแต่ละแอปพลิเคชั่น

หมายเหตุ แต่ละแอปพลิเคชั่นจะมีเมนูการกำหนดสิทธิ์ที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างการกำหนดสิทธิ์การใช้งานแถบที่สอง “พนักงาน“ เป็นการกำหนดสิทธิ์ให้กับพนักงาน กดเครื่องหมาย (+) เพื่อเลือกพนักงานที่ต้องการให้สิทธิ์เลือกรายการพนักงานที่ต้องการ สามารถเลือกแบบหลายคนได้ เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ เลือก ”จากนั้นกดปุ่ม “ บันทึก ” เพื่อบันทึกสิทธิ์การใช้งาน

สิทธิ์การใช้งานที่สร้างขึ้นมาจะแสดงในหน้าจอรายการสิทธิ์การใช้งาน ในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้

หมายเหตุพนักงาน 1 คน สามารถมีสิทธิ์การใช้งานได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้นตัวอย่างหน้าจอการเช็คสิทธิ์การใช้งานของโปรแกรม myCRM

1. หน้าจอหลัก

พนักงานที่ถูกกำหนดให้ “ไม่อนุญาต” เข้าถึงเมนูการใช้งานตามที่ ผู้ดูแลระบบ กำหนดไว้ ระบบจะแจ้งเตือน ว่าไม่สามารถดำเนินการได้2. หน้าจอแสดงรายการและหน้าจอแสดงรายละเอียด

ระบบจะปิดการใช้งาน (Disable) เมนูนั้น  พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาตก็จะไม่สามารถกดได้

 

 151
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์