062-310-6964     sale@getmycrm.com    

สรุปเมนู Lead ที่น่าสนใจ ในโปรแกรม myCRM

สรุปเมนู Lead ที่น่าสนใจ ในโปรแกรม myCRM


Lead คืออะไร ?

Lead คือ ลูกค้าที่สนใจสินค้าของเราแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ ณ วันที่ติดต่อเข้ามา เช่น สอบถามข้อมูลสินค้าทางเว็บไซต์, Facebook, LINE และ Email เป็นต้น หรือ Lead อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เราคิดว่า มีโอกาสจะขายสินค้าให้กับเขาได้ ในกรณีที่ Lead ติดต่อเข้ามาหาเรา ในเบื้องต้นเราต้องทำการบันทึกข้อมูลการติดต่อ และความสนใจซื้อสินค้าไว้เพื่อติดต่อกลับ และสามารถนำเสนอข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลและตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นLead Management คืออะไร?

Lead มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานขาย การจะได้ Lead ที่มีคุณภาพต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ iSales มีเครื่องมือในการจัดการ Lead ที่มีประสิทธิภาพ ถ้าเรามีการบริหารจัดการ Lead ที่ดีแล้ว บริษัทก็สามารถลดความสูญเสียโอกาสทางการขายได้อย่างมาก รวมทั้งยังสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
Generate Lead

iSales สามารถรองรับการนำ Lead เข้าสู่ระบบได้ 3 ทางดังนี้

  • Quick Create
  • Manual Filling
  • Importing

       Import Lead

        คุณสามารถ Import (นำเข้า)
        ข้อมูลลูกค้าจากไฟล์ Excel
        สำหรับผู้ใช้ที่มีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว
        แต่ไม่ต้องการคีย์ข้อมูลที
        ละรายการ เพื่อเป็นการลดเวลา
        และค่าใช้จ่ายในการทำงานเป็นอย่างมาก

 Export Lead

ในกรณีที่คุณต้องการนำข้อมูลที่มีอยู่ใน
iSales ไปใช้ในงานอื่นที่ไม่เกี่ยวกับข้อมูล
ในโปรแกรม คุณสามารถExport (นำออก)
ข้อมูลลูกค้าในรูปแบบ Excel โดยผู้ใช้
สามารถกำหนดข้อมูลที่ต้องการ Export ได้

คัดกรอง Lead

คุณควรทำการคัดกรอง Lead ว่าบุคคลหรือองค์กรนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณมากน้อยเพียงใด แน่นอนว่าสินค้าของคุณต้องตรงกับความต้องการของลูกค้า และลูกค้ามีงบประมาณพอที่จะซื้อสินค้าของคุณ การคัดกรอง Lead จะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อลูกค้าที่ยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย (ไม่ซื้อแน่ๆ) และเลือกให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือบริการสูงก่อน หรือมีความต้องการซื้อในระยะเวลาอันสั้นก่อน


Assign Lead

คุณสามารถมอบหมาย (Assign) Lead ให้กับพนักงานขายที่รับผิดชอบลูกค้ารายนี้ได้โดยตรงตามความเหมาะสมกับความสามารถของพนักงานคนนั้นๆ นอกจากนี้คุณควรให้ซอฟท์แวร์ iSales แจ้งเตือนไปยังพนักงานที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยอาจจะใช้วิธีแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ หรือให้พนักงานเรียกดู Activity ที่ตนเองได้รับมอบหมายในแต่ละวันก็ได้ เพื่อให้การขายเป็นไปตาม Sales Process อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสียโอกาสในการขายที่เกิดจากการสื่อสาร (Lost Information)Queue Management

คุณสามารถมอบหมาย (Assign) Lead ให้กับพนักงานขายที่รับผิดชอบลูกค้าโดยคุณอาจจะจัดคิว (Queue) ตามสินค้าหรือตามกลุ่มของลูกค้าที่เหมาะสม นอกจากนี้คุณควรให้ซอฟท์แวร์ iSales แจ้งเตือนไปยังพนักงานที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยอาจจะใช้วิธีแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ หรือให้พนักงานเรียกดู Activity ที่ตนเองได้รับมอบหมายในแต่ละวันก็ได้ เพื่อให้การขายเป็นไปตาม Sales Process อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสียโอกาสในการขายที่เกิดจากการสื่อสาร (Lost Information)
Convert Lead

การ Convert Lead หมายถึงการนำข้อมูล Lead ที่ถูกคัดเลือก (Qualified Lead) หรือเห็นว่ามีโอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือบริการจากเราสูง มาแปลง (Convert) ให้เป็นข้อมูล บริษัท (Account), ผู้ติดต่อ (Contact) และโอกาสในการขาย (Opportunity) เพื่อส่งต่อให้กับพนักงานขายต่อไป

 660
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์