iService มีอะไรใหม่ จะทดลองใช้งานอย่างไร ?

iService มีอะไรใหม่ จะทดลองใช้งานอย่างไร ?


ระบบ iService เป็นระบบเสริมใหม่ของโปรแกรม myCRM เน้นงานบริการหลังการขายของกิจการผู้ใช้งาน
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ช่วยให้พนักงานแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ผู้ใช้งานสามารถทดลองใช้งานได้โดยลงทะเบียนผ่านทาง Link นี้ค่ะ https://support.getmycrm.com/ContactUs/Index/2162

โดยให้ผู้ใช้งานเลือกประเภทการติดต่อเป็นหัวข้อ "ทดลองใช้งานระบบบริหารงานหลังการขาย (iService)" ค่ะ


ระบบ iService มีทั้งหมด 4 เมนู รายละเอียดดังนี้


สัญญาการให้บริการ
บันทึกข้อมูลเอกสารสัญญาในการให้บริการหลังจากการขายสินค้า ซึ่งจะบอกถึงรายละเอียดของลูกค้า วันที่เริ่มต้น สิ้นสุดสัญญาสินค้าที่มีการซื้อขาย และเงื่อนไขในการให้บริการแก่ลูกค้าเก็บข้อมูลการรับบริการของลูกค้า
บันทึกข้อมูลการติดต่อของลูกค้า เพื่อเก็บประวัติการติดต่อขอรับบริการ โดยสามารถนำข้อมูลไปใช้ในเชิงวิเคราะห์ได้ เช่น วิเคราะห์ปัญหาที่พบ ความถี่ในการขอรับบริการ เป็นต้นติดตามปัญหาและแนวทางแก้ไข
บันทึกข้อมูลปัญหาหรือการขอรับบริการต่าง ๆ ของลูกค้า เพื่อให้ทีมงานวางแผนและหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับลูกค้า หรืออาจจะส่งต่อให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาต่อไปออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการ
บันทึกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าตามรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญา (Contract) ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระค่าบริการ สามารถพิมพ์และส่งอีเมล ใบแจ้งหนี้ค่าบริการให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดูวิธีการใช้งานเพิ่มเติมจาก Link นี้ค่ะ https://support.getmycrm.com/Article/List/38423


 605
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์