User พนักงานใหม่ Login เข้าใช้งานไม่ได้

User พนักงานใหม่ Login เข้าใช้งานไม่ได้


สำหรับผู้ใช้งานรายใหม่ หรือผู้ใช้งานที่ต้องการเพิ่ม User พนักงานใหม่ และเมื่อทำการ Login เข้าใช้งานระบบแล้วเจอแจ้งตือน "ไม่สามารถดำเนินการได้" สามารถแก้ไขตามวิธี ดังนี้1.ให้ผู้ใช้ Login ด้วย User: Main Admin หรือ Admin จากนั้นไปที่เมนูจัดการข้อมูลบริษัท > พนักงาน > Edit ที่ User ของพนักงานที่ Login ไม่ได้ 
ในหน้ารายละเอียดข้อมูลพนักงาน ให้ผู้ใชเลือก Tabบริษัท และกดปุ่ม "+" โปรแกรมจะแสดง Pop-up บริษัท ให้ผู้ใช้ทำการเลือกบริษัท หน่วยงาน ตำแหน่งงาน ที่ต้องการระบุให้พนักงาน จากนั้นกดปุ่ม "ตกลง"2.หลังจากนั้นให้ผู้ใช้ตรวจเช็คความถูกต้อง User ของพนักงาน หากข้อมูลถูกต้องแล้ว สามารถทำการ Login เข้าใช้งานระบบได้เลยค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะ

 822
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์