062-310-6964     sale@getmycrm.com    

เมื่อมีลูกค้ารายใหญ่ จะตั้งค่า "Big Deal Alert" ให้แจ้งเตือนอัตโนมัติ ได้อย่างไร ?

เมื่อมีลูกค้ารายใหญ่ จะตั้งค่า "Big Deal Alert" ให้แจ้งเตือนอัตโนมัติ ได้อย่างไร ?

      ฟังก์ชั่น! แจ้งเตือน Big Deal เป็นการกำหนดการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบว่ามีโอกาสทางการขายที่สำคัญ ลูกค้ารายใหญ่ ยอดที่คาดว่าจะปิดการขายสูง หรือมียอดขายถึงเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะทำงานเชื่อมโยงกับเมนูข้อมูลโอกาสทางการขายที่บันทึกตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เมื่อถึงเป้าหมายจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไม่ต้องสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ไป
โดยไม่มีโอกาสได้รับรู้ หรือแก้ปัญหาให้กับพนักงานขาย โดยวันนี้เราจะไปดูวิธีการตั้งค่ากันค่ะ


วิธีการตั้งค่า Bigdeal มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ให้ผู้ใช้งาน Login เข้าใช้งานระบบ iSales เลือก All Apps จากนั้น เลือก "ตั้งค่าข้อมูลการขาย"

ขั้นตอนที่ 2 ให้ผู้ใช้งานเลือก "Big Deal"

ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนการสร้าง Big Deal
1. ข้อมูล Big Deal จะเป็นการกำหนดเงื่อนไขในการแจ้งเตือน Big Deal ประกอบด้วย ประเภทโอกาสทางการขาย รายได้ที่คาดหวัง และค่าความเป้นไปได้ (%)
ให้ผู้ใช้กำหนด ข้อมูลดังนี้ โดยข้อมูลที่แสดง *สีแดง จำเป็นต้องกรอก

- รหัส Big Deal
- หัวข้อ
- คำอธิบาย
- ประเภทโอกาสทางการขาย
- รายได้ที่คาดหวัง
- ความเป็นไปได้ (%)

2. การแจ้งเตือน Big Deal เป็นการกำหนดวิธีการแจ้งเตือน เมื่อสร้างโอกาสทางการขาย ตรงกับเงื่อนไขของ Big Deal ซึ่งการแจ้งเตือน จะมี 2 รูปแบบ คือ
(1.) แจ้งเตือนบน myCRM
(2.) แจ้งเตือนผ่านอีเมล์

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อผู้ใช้งานกำหนดข้อมูลต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม (Save) ได้เลยค่ะ


ยกตัวอย่างการแจ้งเตือน Bigdeal
เมื่อมีโอกาสทางการที่ตรงกับข้อมูล Big Deal ที่ได้กำหนดเอาไว้ ดังรูป

ตัวอย่าง การแจ้งเตือนบนระบบ myCRM จะแจ้งเตือนที่มุมด้านขวาของหน้าจอ โปรแกรม ดังรูป


ตัวอย่าง การแจ้งเตือนบนอีเมล์  ดังรูปข้อดีของการตั้งค่า Bigdeal
1. สามารถทราบ Big Deal Alert ได้ตลอดเวลา เพื่อรีบดำเนินการปิดการขายอย่างรวดเร็ว
2. สามารถทราบ Big Deal ได้โดย Alert เมื่อเข้าโปรแกรม หรือในรูปแบบ E-mail
3. สามารถกำหนด Big Deal Alert ตามประเภทของโอกาสทางการขาย ได้ เช่น ตามกลุ่มสินค้า ตามกลุ่มลูกค้า และสามารถจัดประเภทได้ตามความต้องการของแต่บริษัท
4. สามารถเลือกรูปแบบ Big Deal Alert ได้ว่าต้องการแจ้งเตือนไปที่ใครบ้าง เช่น ผู้บริหาร ,หัวหน้าทีมขาย, หัวหน้าพนักงานขาย หรือบุคคลที่ต้องการให้รับทราบ Big Deal ได้
5. สามารถกําหนดการแจ้งตามรายได้ที่คาดหวัง (Expect Revenue) และเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ ( Probability) ว่าอยู่ในเกณฑ์ใดก็ได้     590
    ผู้เข้าชม
    สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์